logo

Kursy Zawodowe (e-learning)

NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM - elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie

Czym są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe? To nic innego, jak wyodrębnione w każdym zawodzie kwalifikacje zawodowe, zgodne z programem nauczania w danym zawodzie.

Od września 2012 r. każda pełnoletnia osoba, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, będzie mogła uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny (jedno-, dwu- lub trójkwalifikacyjny; odpowiednio K1, K2, K3). Każdy poziom będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać tytuł technika.

Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

Przykład:

Zawód Technik Informatyk podzielono na 3 kwalifikacje (specjalności):

  • K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • K2 – Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
  • K3 – Tworzenie i administracja stron internetowych i baz

Osoba zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jeden lub dwa poziomy i uzyskać zaświadczenia o posiadaniu tych dwóch kwalifikacji lub skończyć wszystkie trzy poziomy i uzyskać tytuł technika informatyka.

Jak można się zapisać?
  • OSOBIŚCIE - Odwiedź nas w Biurze Szkoły
  • TELEFONICZNIE - Zadzwoń 77 415-34-48 (powiedz, że chcesz się zapisać na kurs zawodowy on-line)
Jak wejść do platformy e-learningowej?

kkz logo

KKZ: Technik mechanik
KKZ: Technik rolnik
KKZ: Technik budownictwa