logo

Technik administracji

szp administracjalicencjatZawód: Technik administracji 334306

Kwalifikacje
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Dla kogo?

Do Szkoły Policealnej mogą przystąpić absolwenci szkół średnich (matura nie jest wymagana) którzy w roku przyjęcia skończą 18 lat.

Okres kształcenia:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Uzyskane wykształcenie\kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie technika administracji, mogą przystąpić do zdania kwalifikacji zawodowej, co pozwoli na otrzymanie tytułu technika administracji.

System kształcenia:

Zaoczne. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: poniedziałek-piątek godz. 1530-1900, soboty godz. 830 - 1300

Dodatkowe korzyści:

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Płatność:

Opłata miesięczna wynosi 90 zł.

Opis kierunku:

Technik administracji  jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Przedmioty:

1) Podstawy przedsiębiorczości
2) Język obcy w administracji
3) Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
4) Podstawy prawa cywilnego
5) Podstawy prawa pracy
6) Podstawy prawa administracyjnego
7) Podstawy finansów publicznych
8) Wykonywanie pracy biurowej
9) Postępowanie w administracji