logo

Technik BHP

szp bhpZawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Kwalifikacje
Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Dla kogo?

Do Szkoły Policealnej mogą przystąpić absolwenci szkół średnich (matura nie jest wymagana) którzy w roku przyjęcia skończą 18 lat.

Okres kształcenia:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Uzyskane wykształcenie\kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą przystąpić do zaliczenia kwalifikacji  i otrzymania tytułu technika BHP.

System kształcenia:

Zaoczne. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: poniedziałek-piątek godz. 1530-1900, soboty godz. 830 - 1300

Dodatkowe korzyści:

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Płatność:

Opłata miesięczna wynosi 90 zł.

Opis kierunku:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. 

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  1. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
  2. Podstawy prawa pracy
  3. Podstawy konstrukcji mechanicznych
  4. Podstawy psychologii i socjologii
  5. Człowiek w procesie pracy
  6. Język obcy zawodowy

 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  1. Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Pracownia metodyki kształcenia zawodowego
  3. Pracownia kształtowania środowiska pracy
  4. Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy